Connecting Online V.O.F.

Algemene voorwaarden

 

Algemene bepalingen

  1. Definities

1.1            In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

a            Connecting Online V.O.F.

              Gevestigd te Purmerend

b            Klant

              Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Connecting Online V.O.F. een overeenkomst aangaat, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Connecting Online V.O.F. een aanbieding doet of jegens wie Connecting Online V.O.F. een (rechts)- handeling verricht.

c            Overeenkomst

              Iedere overeenkomst die tussen Connecting Online V.O.F. en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, daaronder mede begrepen opdrachten (onder meer tot ver- en/of bewerking), koop en levering en verhuur van diensten.

d            Order

              Iedere opdracht van de klant aan Connecting Online V.O.F.

e            Producten en diensten

              Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

f             Zichtzendingen

              Het op zicht zenden van producten en diensten.

 

  1. 2. Algemeen

2.1         De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Connecting Online V.O.F. en de klant en de rechtsbetrekking waarop Connecting Online V.O.F. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2         Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Connecting Online V.O.F. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

  • De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden of bedingen van de klant wordt door Connecting Online V.O.F. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

  • Indien Connecting Online V.O.F. met de klant meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.

 

  • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval de nietige dan wel vernietigde bepaling vervangen door een nieuwe bepaling waarbij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

 

  1. Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1         Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes binden Connecting Online V.O.F. niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order. De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de door de klant bij aanvraag verstrekte gegevens.

3.2         Een overeenkomst tussen Connecting Online V.O.F. en de klant komt slechts tot stand indien en voor zover Connecting Online V.O.F. schriftelijk heeft bevestigd c.q. een order schriftelijk heeft aanvaard, of door Connecting Online V.O.F. uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.

3.3         Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.

3.4         Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij/zij – door ondertekening van de orderbon/bestelling – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.5         Alle opgaven door Connecting Online V.O.F. van getallen, maten en/of andere aanduidingen van de producten en/of diensten worden met zorg gedaan. Connecting Online V.O.F. kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en/of diensten.

3.6         Is aan de klant een monster/tekening/afbeelding getoond, dan gaan partijen er vanuit dat dit als aanduiding is getoond, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.

3.7         Connecting Online V.O.F. kan zonder opgaaf van redenen een order of een deel van een order weigeren of aan een order voorwaarden verbinden.

3.8         Een samengestelde prijsopgave verplicht Connecting Online V.O.F. niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.9         Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten of nabestellingen.

 

4            Prijzen

4.1         De verkopen, verhuur en ver- & bewerking geschieden door Connecting Online V.O.F. tegen de prijzen, vermeld in de door Connecting Online V.O.F. uitgegeven prijslijsten, zoals deze op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst gelden.

4.2         Indien Connecting Online V.O.F. geen prijslijst ter zake heeft uitgegeven, gelden de prijzen genoemd in de schriftelijke orderbevestiging van Connecting Online V.O.F., dan wel bij gebreke daarvan, de prijzen genoemd in haar schriftelijke offerte of aanbieding.

4.3.       De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn in euro’s, exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief verzekerings- en administratiekosten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.                

4.4         Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien zich wijzigingen voordoen na het sluiten van de overeenkomst, doch voor de aflevering, heeft Connecting Online V.O.F. het recht de daaruit voortvloeiende kosten zonder voorafgaande aankondiging aan de klant door te berekenen. In het geval van een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant evenwel het recht de overeenkomst te ontbinden. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: heffingen en/of belastingen in binnen- of buitenland, kosten ten gevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, leges, heffingen of belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersveranderingen, prijzen van grond- en hulpstoffen en overige door derden aan Connecting Online V.O.F. berekende prijzen.

 

5            Afleveringstermijn

5.1         De afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Connecting Online V.O.F. verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Connecting Online V.O.F. zoveel mogelijk in acht worden genomen. De door Connecting Online V.O.F. opgegeven termijn voor levering is indicatief. De opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Connecting Online V.O.F. schriftelijk in gebreke te stellen.

5.2         De afleveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst, dan wel, indien dit later is, op de dag van ontvangst door Connecting Online V.O.F. van de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en materialen, en/of op de dag dat Connecting Online V.O.F. een eventueel overeengekomen vooruitbetaling ontvangt.

5.3         Connecting Online V.O.F. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren. Connecting Online V.O.F. is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

 

6            Risico, vervoer en aflevering

6.1         Bij verkoop en verhuur van de producten, alsmede van zichtzendingen geschieden aflevering en risico-overgang van de producten op plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant, tenzij bij verkoop aan een consument de producten door Connecting Online V.O.F. of een door haar aangewezen vervoerder bij de klant worden bezorgd. In dat geval gaat het risico ter zake van de producten pas op het moment van de bezorging over op de klant. Connecting Online V.O.F. zorgt voor het vervoer naar in Nederland gelegen adressen, die met gewone verkeersmiddelen op verharde wegen bereikbaar zijn.

6.2         Connecting Online V.O.F. zal de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van het in artikel 6.1 genoemde tijdstip en de plaats. De klant zal de producten daarna zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na de kennisgeving, afnemen.

6.3         Neemt de klant de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Connecting Online V.O.F. is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen, mits Connecting Online V.O.F. bij een dergelijke dekkingskoop redelijk te werk gaat. De klant blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

6.4         Producten die de klant aan Connecting Online V.O.F. heeft afgegeven ter ver- of bewerking blijven ook gedurende deze ver- of bewerkingsperiode voor risico van de klant.

6.5         Indien Connecting Online V.O.F. vanuit een door haar beheerd (douane) entrepot onder dekking van douanedocumenten producten aan de klant aflevert, is de klant er verantwoordelijk voor, dat de documenten ten genoegen van de douane- en/of belastingautoriteiten worden gezuiverd. Indien de documenten ter zake van die producten niet door de douane- en/of belastingautoriteiten worden gezuiverd, is de klant, ongeacht of hem een verwijt treft, aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende heffingen, belastingen en daarmee verband houdende rente, boeten en kosten, alsmede de overige schade die Connecting Online V.O.F. zal lijden. Al hetgeen Connecting Online V.O.F. ter zake van genoemde heffingen, belastingen, accijnzen en dergelijke zal hebben betaald, zal de klant op het eerste verzoek aan Connecting Online V.O.F. vergoeden.

 

7            Betaling, incassokosten en rente

7.1         De klant zal de aan hem in rekening gebrachte bedragen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum aan Connecting Online V.O.F. betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Connecting Online V.O.F., te harer kantore of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan.

In het geval ten kantore van Connecting Online V.O.F. wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van gegarandeerde giro- of bankcheques.

7.2         Girale betalingen dienen te geschieden op de wijze als door Connecting Online V.O.F. op de factuur is aangegeven.

7.3         Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.4         Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening.

7.5         Indien op enig moment bij Connecting Online V.O.F. gerede twijfel ontstaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft Connecting Online V.O.F. het recht, alvorens (verder) te presteren, van de klant te eisen dat vooruitbetaling van maximaal de helft van de koopsom (en voor niet-consumenten de gehele koopsom) plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Connecting Online V.O.F., al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de klant heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Connecting Online V.O.F.

7.6         Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is de klant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen die Connecting Online V.O.F. op de klant uit welke hoofde dan ook heeft, onmiddellijk opeisbaar.

7.7.       De klant is, zonder dat ingebrekestelling vereist is, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 1%. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7.8         Indien de klant jegens Connecting Online V.O.F. in verzuim is, is hij verplicht Connecting Online V.O.F. de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% (tien procent) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 125,00, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

7.9         In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de klant tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van de klant, dood van de klant, overdracht of staking van de onderneming van de klant, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Connecting Online V.O.F. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

7.10       Betaling dient aan Connecting Online V.O.F. te geschieden, tenzij Connecting Online V.O.F. haar vordering op de klant heeft overgedragen aan een derde of aan een derde heeft verpand. Indien hiervan sprake is, zal Connecting Online V.O.F. schriftelijk berichten dat hij bevrijdend kan betalen aan de derde.

7.11      Betalingen strekken in de eerste plaats tot  vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en tenslotte tot vermindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

8            Eigendomsvoorbehoud

8.1         De eigendom van de aan de klant afgeleverde producten gaat pas op deze over nadat de klant al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Connecting Online V.O.F. is verschuldigd of zal worden (daaronder begrepen onder meer de koopprijs, inclusief de ingevolge de Algemene Voorwaarden eventueel verschuldigde toeslagen, rente en kosten) volledig heeft voldaan.

8.2         Voordat de eigendom van de producten op de klant overgaat, is hij niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. De klant is in dat geval slechts bevoegd de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.

8.3         Het (intellectuele) eigendomsrecht van software en beeldmateriaal blijft altijd bij Connecting Online V.O.F., tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt. De Wederpartij heeft het recht één kopie van de door Connecting Online V.O.F. geleverde software te gebruiken op door Connecting Online V.O.F. goedgekeurde of geleverde apparatuur en het recht om één back-up kopie van deze software te maken.

8.4         Indien en zolang Connecting Online V.O.F. eigenaar van de producten is, zal de klant Connecting Online V.O.F. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen dan wel wanneer derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden. Bovendien zal de klant Connecting Online V.O.F. op Connecting Online V.O.F. eerste verzoek mededelen waar de producten, waarvan Connecting Online V.O.F. eigenaar is, zich bevinden.

8.5        De klant dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan Connecting Online V.O.F.

8.6         Voor het geval dat Connecting Online V.O.F. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Connecting Online V.O.F. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de klant zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.7         Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Connecting Online V.O.F. De klant staat ervoor in dat een beslag op de producten met bekwame spoed wordt opgeheven.

 

9            Inspectie en klachten

9.1         De klant is verplicht de producten en/of diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na aankomst of ontvangst van de producten en/of diensten schriftelijk aan Connecting Online V.O.F. worden gemeld. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering, doch in ieder geval binnen twee maanden na aankomst of ontvangst van de producten schriftelijk aan Connecting Online V.O.F. worden gemeld. Aan het in behandeling nemen van een klacht kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2         Reclames over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum.  

 

9.3        Na het verstrijken van de reclametermijn wordt de klant geacht het geleverde c.q. de factuur te hebben goedgekeurd.

 

9.4         Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de klant verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de klant gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke toestemming van Connecting Online V.O.F. Retourzendingen dienen franco verzonden te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking middels een retourformulier.

 

9.5         Na constateren van enig gebrek is de klant verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking en/of installatie van de betreffende producten en/of diensten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.

9.6         De klant zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Connecting Online V.O.F. in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie.

9.7         Indien de klant geen medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft de klant geen aanspraken ter zake.

9.8         Indien een klacht gegrond is, zal Connecting Online V.O.F. het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Connecting Online V.O.F. is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde.  

9.9         Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk product en/of dienst dat deel uitmaakt van een uit meer producten en/of diensten bestaande levering geven de klant nimmer het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

10          Garantie

10.1      De door Connecting Online V.O.F. geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld.

10.2      Connecting Online V.O.F. staat er jegens de klant voor in dat de producten bij aflevering beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, mits de producten normaal en zorgvuldig worden gebruikt en alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en andere garantievoorschriften, opgenomen in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt en volledig worden nagekomen. In ieder geval vervalt ieder recht op garantie indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Connecting Online V.O.F. enige (herstel) werkzaamheden of wijzigingen aan de producten worden verricht c.q. aangebracht en bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven.

10.3      Indien Connecting Online V.O.F. producten aan de klant aflevert, die Connecting Online V.O.F. van haar toeleverancier heeft verkregen, is Connecting Online V.O.F. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Connecting Online V.O.F. ten opzichte van haar leverancier aanspraak kan maken.

10.4      Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is geklaagd en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft Connecting Online V.O.F. de keus de ondeugdelijk gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, hetzij – tegen retournering van ondeugdelijk gebleken producten – de koopprijs te restitueren c.q. het te factureren bedrag te crediteren, hetzij de betreffende producten deugdelijk te repareren. Door te voldoen aan van een van de hiervoor genoemde prestaties is Connecting Online V.O.F. ter zake van haar verplichtingen volledig gekweten.

10.5      In prijs gereduceerde zaken vallen buiten de garantie.

10.6      Zolang de klant niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling

 

11          Aansprakelijkheid & vrijwaring

11.1      Connecting Online V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.

11.2      Connecting Online V.O.F.  is nimmer aansprakelijk, voor indirecte schade die de klant of een derde ter zake van (het gebruik van) de producten mocht lijden, hieronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, milieuschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door stagnatie, reputatieschade en immateriële schade.

11.3      Onverminderd het bepaalde in artikel 11.1 en 11.2, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Connecting Online V.O.F. te allen tijde beperkt tot het bedrag van de koopprijs respectievelijk de kosten van de ver- of bewerking van het product of dienst ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan. In geval van het onbruikbaar worden van de Connecting Online V.O.F. ter ver- of bewerking aangenomen filmmateriaal is de aansprakelijkheid van Connecting Online V.O.F. in ieder geval beperkt tot vergoeding van de waarde van het onbelicht materiaal.

11.4      Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de aansprakelijkheid van Connecting Online V.O.F. op grond van Titel 3, afdeling 3, Boek 6 BW (productaansprakelijkheid).

11.5      Connecting Online V.O.F. zal geen beroep op de aansprakelijkheidsbeperkingen genoemd in de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 doen indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld door Connecting Online V.O.F. of van haar leidinggevend personeel.

11.6      Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is Connecting Online V.O.F. nimmer aansprakelijk.

11.7      Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Connecting Online V.O.F. nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Connecting Online V.O.F. bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Connecting Online V.O.F. steeds de bedoeling van de klant als leidraad en uitgangspunt neemt.

11.8    De klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor hij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor dit doel, kan Connecting Online V.O.F. niet aansprakelijk worden gehouden voor de daaruit voortvloeiende schade.

11.9      Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Connecting Online V.O.F. of haar leidinggevend personeel, zal de klant Connecting Online V.O.F. vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten c.q. verband houdende met door de klant aan Connecting Online V.O.F. verstrekte materialen of gegevens, die door of vanwege de klant voor de uitvoering van enig order aan Connecting Online V.O.F. zijn verstrekt, en zal de klant Connecting Online V.O.F. alle schade vergoeden die Connecting Online V.O.F. lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. Connecting Online V.O.F. heeft bovendien het recht om in geval van een aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op (intellectuele eigendomsrechten verband houdende met door de klant aan Connecting Online V.O.F. ter uitvoering van een order verstrekte materialen of gegevens, de uitvoering van de order onmiddellijk te staken. Connecting Online V.O.F. stelt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte.

11.10    De aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, eindigt in ieder geval op het moment dat de geleverde goederen door de klant zijn doorverkocht.

 

12          Intellectuele eigendom

12.1      Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Connecting Online V.O.F.  zich de rechten en bevoegdheden voor die Connecting Online V.O.F. als auteursrechthebbende toekomen op grond van de Auteurswet.

12.2      Het is de klant niet toegestaan op de werken, producten of de verpakking daarvan aangebrachte merk- of herkenningstekens te wijzigen of te verwijderen, of de werken of enig gedeelte daarvan te wijzigen, te verveelvoudigen, na te maken of daarvan kopieën te vervaardigen.

12.3      Alle door Connecting Online V.O.F. verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften, materialen, (elektronische) bestanden en andere auteursrechtelijk beschermde werken zoals programmatuur blijven eigendom van Connecting Online V.O.F., ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deze zijn uitsluitend bestemd om door de klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Connecting Online V.O.F. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de overeenkomst anders voortvloeit.

12.4      Het is de klant of een derde niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechtelijk beschermde werken, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom ter zake van de goederen te verwijderen of te wijzigen.

12.5      Connecting Online V.O.F. behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

12.6      In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan Connecting Online V.O.F. zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De klant heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

12.7      De klant zal Connecting Online V.O.F. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde werken of producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Connecting Online V.O.F.  bevoegd daartegen mede namens de klant verweer te voeren of tegen een derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. De klant zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal de klant Connecting Online V.O.F. zijn medewerking verlenen.

 

13     Overmacht                                                                                                                                    

13.1      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop                                beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Connecting Online V.O.F. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Connecting Online V.O.F. niet in staat is haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk of tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Connecting Online V.O.F., vervoersstakingen, verkeersopstoppingen, files, autopech, diefstal, brand, exportbelemmeringen, stroomstoringen en stagnatie in de leveringen door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

13.3     Connecting Online V.O.F.  heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Connecting Online V.O.F.  haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4      Indien Connecting Online V.O.F. door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

13.5      Indien de overmachtstoestand 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

13.6      In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.

13.7      Voor zover Connecting Online V.O.F. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Connecting Online V.O.F. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

13.8    Connecting Online V.O.F. zal de klant zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 

14          Opschorting en ontbinding

14.1      Connecting Online V.O.F. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • na het sluiten van de overeenkomst Connecting Online V.O.F. ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

14.2      Voorts is Connecting Online V.O.F. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3      Bij verzuim van de klant of in één van de in artikel 13.2 14.5  genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Connecting Online V.O.F.  op de klant, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Connecting Online V.O.F. bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst.

Het voorgaande doet niets af aan de overige rechten van Connecting Online V.O.F. op grond van de wet of de overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaakt.

14.4      Connecting Online V.O.F. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

14.5      In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van (het bedrijf van) de klant, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Connecting Online V.O.F. binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de overeenkomst te verlangen.

14.6      In de in artikel 14.3 en 14.5 genoemde gevallen is Connecting Online V.O.F. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen. In verband daarmee zullen Connecting Online V.O.F. en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de klant te betreden teneinde de producten in bezit te nemen. De klant is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Connecting Online V.O.F. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren. 

15          Vertrouwelijkheid

15.1      De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde goederen en hiermee samenhangende programmatuur, apparatuur, publicaties of andere gegevens vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Connecting Online V.O.F. bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze zakengeheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Connecting Online V.O.F. en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die deze zaken niet noodzakelijkerwijs behoeven te gebruiken.

 

SLOTBEPALING

16          Wijziging gegevens

16.1      Wijziging van het factuur- en/of vestigings- en/of correspondentieadres alsmede overige wijzigingen met betrekking tot Connecting Online V.O.F., dienen door Connecting Online V.O.F., zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen voorafgaand aan de wijziging, schriftelijk aan de klant te worden gemeld. Connecting Online V.O.F., is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien de klant hiermee in gebreke is gebleven.

 

17          Authentieke versie

17.1      Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

18          Toepasselijk recht, bevoegde rechter

18.1      Op de Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

18.2      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

18.3      Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Connecting Online V.O.F. is niettemin gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.